Voorwaarden “ Camping De Biesterij”

 

 

 

Goede voorwaarden betekenen duidelijke afspraken tussen u , uw gezinsleden en de recreatieondernemer op wiens bedrijf u te gast bent.

 

Lees de voorwaarden daarom zorgvuldig.

 

 

 

Let op bij wie u recreëert.

 

Heerlijk uitrusten en ontspannen op een recreatiebedrijf. Even weg van alle drukte en de stress. Daarvoor komt u immers naar het bedrijf van uw keuze. Toch is het wel belangrijk om vooraf te bekijken bij welk recreatiebedrijf u recreëert. Bij het uitrusten en ontspannen denkt u natuurlijk niet direct aan de onvermijdelijke spelregels maar soms kan het voor u en de ondernemer belangrijk zijn te weten wat wel en niet mag. Overigens kunt u met al uw vragen terecht bij de recreatieondernemer, die u graag te woord zal staan. Het is altijd beter vooraf te overleggen dan achteraf te moeten corrigeren.

 

Wat de recreant zeker moet weten:

 

 • Een vaste plaats is een onbebouwd deel van het terrein. Deze plaats mag u uitsluitend voor recreatieve doeleinden gebruiken en voor de plaatsing van een kampeermiddel. De plaats en/of het kampeermiddel is geen Woonruimte in de zin van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en er geldt geen wettelijke huurbescherming.
 • Het contract is tijdelijk: de huur van de grond geldt telkens voor een jaar en wordt in het beginsel jaarlijks automatisch verlengd. Houd rekening met dit tijdelijk karakter. De ondernemer kan u een overeenkomst aanbieden voor een langere periode. Zo’n overeenkomst geeft meer zekerheid, maar anderzijds bent u dan ook gehouden te voldoen aan de (financiële) verplichtingen over een langere periode dan één jaar. Informeer hierover bij de ondernemer.
 • Een overeenkomst voor een vaste plaats kan door u of door de ondernemer tegen het eind van de contractperiode of tussentijds worden beëindigd. Een beëindiging heeft consequenties voor u en voor het op de vaste plaats geplaatste kampeermiddel. Na de beëindiging van de overeenkomst kunt u niet langer gebruik maken van de plaats. Uw kampeermiddel moet dan zijn verwijderd.
 • Verkoop: voor verkoop van uw kampeermiddel op de zelfde standplaats is toestemming nodig van de ondernemer. Het terrein is immers van de ondernemer en deze houdt zeggenschap over welke huurders op zijn standplaatsen komen. Aan de toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. De koopprijs van het kampeermiddel kan niet meer zijn dan de waarde van het kampeermiddel zelf, dus zonder de grond , zonder vergoeding voor het plekje, de ligging en het uitzicht e.d. Bij het bepalen van de koopprijs is vooral van belang het merk en type van het kampeermiddel, vervolgens de afschrijvingen wegens leeftijd en/of de staat van onderhoud.
 • In deze voorwaarden  is opzegging wegens herstructurering van niet verplaatsbare kampeermiddelen niet geregeld. In die gevallen is het aan de contractanten om zelf een oplossing te vinden, bij gebreke waarvan elk der partijen zich kan wenden tot de Geschillencommissie of de burgerlijk rechter.
 • Overheid:   Net als bij u thuis zijn er ook regels van de overheid. Bij het opstellen van de camping-voorwaarden is hiermee rekening gehouden. Toch veranderen deze regels of er komen nieuwe regels, waar u en de ondernemer zich aan moeten houden. De ondernemer zal u hiervan zoveel mogelijk schriftelijk en/of elektronisch op de hoogte houden.
 • Belastingen: Recreanten met een vaste standplaats of seizoenplaats krijgen in sommige gemeenten te maken met een aanslag van forensenbelasting of toeristenbelasting. Recreanten doen er goed aan zich te informeren over de lokale belastingen. De ondernemer verplicht zich de recreant optimaal te informeren.
 • De overeenkomst die u wordt voorgelegd dient u te schriftelijk en/of elektronisch tekenen. Heeft u na het doorlezen van alle informatie nog vragen, vraagt u dan om een toelichting. De recreatieondernemer en zijn medewerkers staan u graag te woord.

 

Artikel 1: Definities

 

In deze voorwaarden wordt volstaan onder:

 

 1. Overeenkomst: overeenkomst tussen de recreant en de ondernemer inzake het gebruik van de plaats.
 2. Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats  aangegaan is.
 3. Ondernemer: degene die met de recreant de overeenkomst inzake de plaats heeft gesloten.
 4. Plaats: een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een kampeermiddel geplaatst te houden, ongeacht de periode van gebruik.
 5. Kampeermiddel: (sta)caravan, chalet, zomerhuisje (verplaatsbaar)e.d.
 6. Geschakeld/dubbel kampeermiddel: twee of meer delen van een (sta)caravan of chalet, ieder met een eigen chassis, die van fabriekswege zo zijn geconstrueerd dat zij samen , op de plaats gemonteerd, één geheel vormen. Een aanbouwsel aan het kampeermiddel of een toevoeging in welke vorm dan ook (waaronder serres en veranda’s) maakt een kampeermiddel geen geschakeld/dubbel kampeermiddel.
 7. Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven persoon.
 8. Derde: iedere andere persoon, buiten de recreant en/of zijn mederecreanten, die met instemming van de recreant en de ondernemer gebruikt maakt van en/of verblijft op de plaats van de recreant.
 9. Overeenkomstjaar: de periode van één jaar welke aanvangt op de datum 01-januari 20--- tot/met 31 -december-20-- tegen welke de overeenkomst gebruikelijk op het recreatiebedrijf van de ondernemer wordt verlengt.
 10. Jaargeld; de per overeenkomstjaar door de recreant aan de ondernemer verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de plaats.
 11. Aansluitkosten: eenmalige kosten voor de aansluiting van het kampeermiddel op de reeds bestaande nutsvoorzieningen (gas, water, elektra , riool, communicatie, etc.) en de toegang tot het gebruik hiervan.
 12. Aanlegkosten: eenmalige kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen tot het opname punt.
 13. Kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met het uitoefenen van het recreatiebedrijf.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats ter beschikking met het recht daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type te plaatsen en geplaatst houden.
 2. Het is niet toegestaan , zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer, aan het kampeermiddel wijzigingen aan te brengen waardoor deze niet meer verplaatsbaar wordt. Indien het kampeermiddel als gevolg van ouderdom of de staat waarin het verkeert niet meer verplaatsbaar is, wordt het kampeermiddel, voor de toepassing van deze voorwaarden, niettemin als verplaatsbaar beschouwt.
 3. De recreant is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst aan de ondernemer de naam, het adres, de woonplaats van hem en zijn mederecreanten te verstrekken conform de gemeentelijke basisadministratie en onmiddellijk bij elke wijziging.

 

Artikel 3 : Duur en afloop van de overeenkomst

 

 1. De overeenkomst wordt gesloten voor de resterende duur van een overeenkomstjaar en het daarop volgend overeenkomstjaar . zij wordt na afloop daarvan telkens automatisch voor één overeenkomstjaar verlengd onder dan geldende voorwaarden.
 2. In afwijking van het eerste lid kunnen de recreant en de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst bepalen dat de overeenkomst op een bepaalde datum van rechtswege zal eindigen. 

 

Artikel 4 : Prijs en prijswijzigingen

 

 1. Het jaargeld is overeengekomen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer vastgestelde tarieven. De ondernemer dient aan te geven wat in het jaargeld is inbegrepen. De ondernemer dient aan te geven welke bedragen hij naast het jaargeld in rekening brengt.
 2. De ondernemer heeft het recht, ook na het vaststellen van de tarieven en/of het jaargeld kosten ontstaan door lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, aan de recreant door te berekenen.
 3. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst de aansluitkosten schriftelijk of elektronisch bekend maken. Aansluitkosten worden niet verminderd of gerestitueerd.

 

Artikel 5: Betaling en Incassokosten

 

 1. De recreant dient de ondernemer met inachtneming van de afgesproken termijnen te betalen.
 2. Indien de recreant , ondanks schriftelijke en/of elektronische  herinneringen  en aanmaning zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 3 (drie)  weken niet of niet behoorlijk nakomt , heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. Na de schriftelijke en/of elektronische aanmaning komen ten laste van de recreant de door de ondernemer gemaakte buitenrechtelijke kosten conform de op dat moment geldende wettelijke staffel en wettelijke rente over de vorderen som. De ondernemer kan in het voordeel van de consument afwijken van de wettelijke norm.

 

Artikel 6. Gedragsregels.

 

 1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn behouden door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen na te leven.
 2. Huisdieren: Honden en katten mogen  op de camping NIET vrij rondlopen, zij dienen aangelijnd te zijn en buiten de camping uitgelaten te worden. “Ongelukjes” dienen door de eigenaar zelf te worden opgeruimd .
 3. Geluidsoverlast: Radio’s en TV en andere geluid voortbrengende instrumenten mogen buiten het kampeermiddel niet of nauwelijks hoorbaar zijn. Het rijden met motorvoertuigen dient tot het uiterste beperkt te blijven . Bromfietsen mogen alleen het terrein op en af met uitgeschakelde motor.
 4. Drugs: Verhandelen van (soft)drugs in welke vorm dan ook is niet toegestaan op ons terrein. Wanneer wij het verhandelen of gebruik van (soft) drugs op de plaats en/of kampeermiddel zullen wij direct overgaan tot ontbinden van de overeenkomst.
 5. Auto: U parkeert uw auto voor of op uw plaats. Er is slechts één auto toegestaan. Een tweede auto kunt u eventueel plaatsen op de parkeerplaats voor de slagboom nabij de receptie. In bijzondere gevallen kan hiervan na overleg met de ondernemer afgeweken worden. Dit wordt schriftelijk en/of elektronisch vastgelegd. Op het kampeerterrein is stapvoets rijden toegestaan. (max 5KM/H) Denk aan de kinderen.
 6. Afval: Er zijn op het kampeerterrein voorzieningen op uw afval gescheiden aan te leveren, papier, glas en huisvuil dienen in de betreffende containers bij de parkeerplaats te worden gedeponeerd.
 7. Snoeiafval , zoals takken, bladeren en gras dienen in de container achter de werkplaats te storten. (geen zand, graszoden, stenen, sloophout of ander restafval.) Er mag geen groenafval of e.d. in het bos worden gestort.
 8. Slagboom: De slagboom kan alleen worden geopend met  een toegangssleutel. Na 23.00 uur dient de auto op de parkeerplaats worden geparkeerd.
 9. Open vuur: Het ontsteken van openvuur/kampvuur is verboden .BBQ is toegestaan, mits men de overige recreanten geen overlast bezorgt, zulks naar oordeel van de ondernemer. Tijdens het BBQ dient men een emmer water of ander blusmiddel binnen bereik te houden. Met gasflessen dient men zorgvuldig om te gaan!
 10. Toiletgebouw: Het toiletgebouw is geen speelplaats voor de kinderen , houdt u deze netjes schoon.
 11. Werkzaamheden: Er worden geen werkzaamheden toegestaan aan uw kampeermiddel c.q. plaats in de periode 1 juli t/m 31 augustus . En in de weekenden  geen overlast aan uw medekampeerders, zij komen ook voor de rust.

 

Artikel 7: Gebruik door (een) derde(n)

 

 1. Het is nog de ondernemer noch de recreant toegestaan het kampeermiddel of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik geving plaatsvind, worden tevoren bij afzonderlijke overeenkomst schriftelijk en/of elektronisch vastgelegd.
 2. Gebruik door (een) derde(n) van de plaats en/of het kampeermiddel is slecht toegestaan na schriftelijke of elektronische toestemming van de ondernemer waaraan voorwaarden zijn verbonden. Voorwaarden zijn o.a.  : gemeentelijke heffingen zoals toeristenbelasting, overnachtingsgelden, etc. Deze dienen vooraf te worden voldaan aan de ondernemer. Geen permanente bewoning , geen postadres en/of woonadres. Huurperiode maximaal 3 maanden.
 3. Indien wij constateren dat u onaangemelde logés heeft gehad , zullen wij u een factuur met een door de ondernemer vastgesteld bedrag factureren, waarover geen discussie mogelijk is.

 

Artikel 8: Verkoop kampeermiddel:

 

 1. Verkoop van kampeermiddel is te allen tijde toegestaan. De verkoop van het kampeermiddel met behoud van de plaats is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 2. De ondernemer kan verkoopvoorwaarden hanteren welke de recreant in acht dient te nemen.
 3. De recreant die het kampeermiddel verkoopt dient dit voorafgaand aan de verkoop aan de ondernemer bekend te maken. Bij levering van het kampeermiddel eindigt de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang. Het staat de ondernemer vrij al dan niet met de koper een overeenkomst aan te gaan.
 4. Het staat de recreant vrij zijn kampeermiddel te verkopen dan wel de ondernemer of na schriftelijke toestemming van de ondernemer een derde hiervoor in te schakelen. Indien de recreant de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen derde opdracht geeft op te treden als bemiddelaar bij de verkoop van het kampeermiddel kan dit uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst .
 5. Voor de koper met wie een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan , zijn de geldende voorwaarden en informatie van toepassing.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel blijft de recreant het jaargeld voor het lopende overeenkomstjaar of de overeengekomen contract periode verschuldigd.

 

Artikel 9: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

 

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het kampeermiddel te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten .
 2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het kampeermiddel , tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
 3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk schriftelijk en/of elektronisch in kennis te stellen.
 4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Artikel 10: Ontruiming

 

 1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn kampeermiddel van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij ontruiming.
 3. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd -na schriftelijke en/of elektronische sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn- op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het kampeermiddel tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.

 

Artikel 11 : Wet en regelgeving:

 

 1. De recreant zorgt ervoor dat de plaats en het kampeermiddel steeds voldoen aan de milieu- en veiligheidseisen die van overheidswege of door de ondernemer worden gesteld.
 2.        De ondernemer heeft het recht zich toegang te verschaffen tot het kampeermiddel  van de recreant of   hiertoe toestemming te geven aan een door hem aan te wijzen derde om het kampeermiddel op de in het eerste lid bedoelde eisen te controleren. De controle dient vooraf schriftelijk en/of elektronisch door de ondernemer aan de recreant bekendgemaakt te  worden.
 3.     Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te                        hebben anders dan door de Rijksdienst voor het wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

 

Artikel 12 : Onderhoud en aanleg.

 

 1. De ondernemer is verplicht het terrein en de centrale voorzieningen in goede staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht de plaats en het kampeermiddel in een behoorlijke staat van onderhoud te houden.
 3. Het is de recreant , mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven , bomen te kappen  en/of  snoeien, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, tuintjes aan te leggen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, bouwsels (zoals serre’s of veranda’s) , tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook dan ook te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming van de ondernemer.
 4. Bouwsels mogen pas worden geplaats c.q. gewijzigd worden na schriftelijk en/of elektronische toestemming van de ondernemer en dienen aan de gemeentelijke voorwaarden /eisen te voldoen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid.

 

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer.
 3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht dan wel deze storingen verband houden met de leiding vanaf het opnamepunt van de recreant.
 4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het opnamepunt van de recreant ,tenzij er sprake is van overmacht.
 5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, de mederecreanten en /of derden voor zover het gaat om schade die de recreant, de mederecreanten en/of derden kan worden toegerekend.
 6. De ondernemer dient na melding door de recreant van overlast veroorzaakt door (een) andere recreant(en) op het terrein, passende maatregelen te nemen .
 7. De ondernemer is verplicht een  wettelijke aansprakelijkheid verzekering af te sluiten.

 

Artikel 14. Geschillen regeling:

 

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 15: Wijzigingen

 

 1. Wijzigingen in het Camping De Biesterij reglement worden uitsluitend gewijzigd op advies van de consumentenorganisaties, ANWB, Recron, Consumentenbond en Overheidsbepalingen. Dit laat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken. Het voorgaande reglement komt te vervallen en is vanaf heden niet meer van toepassing.